Stellitech deel in prysuitdeling

■ Stellitech was onlangs deel van Hoërskool Cloetesville se prysuitdeling in Stellenbosch.