Parel Vallei kies 2017 leierskapstruktuur

Die 2017 leierskapstruktuur is onlangs te Parel Vallei Hoërskool deur leerders gekies.

Parel Vallei is ’n skool wat daarna streef om so veel geleenthede as moontlik vir sy leerders te skep en gedurig met uitnemendheid aan te pas, in die veranderende wêreld waarin ons leef.

Dit is om dié redes, dat daar besluit is om ’n nuwe leerder-leierskapstruktuur in PV te skep.

Dit is die leiers van die toekoms wat vandag op die skoolbanke sit en PV se bestuur wil Parel Valleiers graag nog meer blootstel aan leierskapsrolle en leierskapsgeleenthede.

Die nuwe struktuur sien só daar uit: die ou leerderraad is vervang met ‘n stelsel van prefekte, gekies deur verskillende portefeuljes wat verskillende afdelings in die skool verteenwoordig.

Die prefekraad bestaan uit agt portefeuljes, naamlik: tradisie, media, kultuur, diens, akademie, sport, gees en die verteenwoordigende raad van leerders ( VRL).

Stemming in elke portefeulje het gevolg nadat die kandidate se manifeste vertoon is, en kieserregistrasie is ook in elke portefeulje vereis voordat ’n kieser sy stemreg kan uitoefen.

Elke portefeulje, soos bo genoem, word bestuur deur ‘n onderwyser wat leiding gee en bestaan uit ’n goue prefek – die leier – en twee silwer prefekte.

Die agste portefeulje, naamlik die VRL, is verteenwoordigend van alle grade, en word ook direk in die beheerliggaam verteenwoordig deur die hoofseun en hoofmeisie.

Elkeen van hierdie portefeuljes sal ’n komitee hê, wat saamgestel word uit leerders uit alle grade wat dan, wanneer dit met die prefekte, sportkapteins en ander leierskapposisies in die skool gekombineer word, leierskapblootstelling aan meer as 200 leerders sal verleen.

Dit is ’n baie opwindende leierskapstyd in die skool en die portefeuljes sal verder versterk word, deur kursusse en gassprekers wat opleiding en individuele groei sal verskaf, soos die nuwe struktuur vasgelê word.

Die aankondiging van die prefekte, sowel as die hoofseun en hoofdogter, sal elke jaar tydens PV se Stigtersdag-seremonie in Augustus in die teenwoordigheid van die hele skool geskied.